شوگر‌ ددی چیزی که فکر میکنید با چیزی که واقعیته emoji