دنیا برای دیگران
من به اندازه ی آغوشت زندگی
میکنم emoji