‏به چه کس باید گفت
با تو انسانم و
خوشبخت‌ترین ...
.