هر کسی در دل من جای خودش را دارد
جا نشین تو در این سینه خداوند نشد


‌.