دنیا آنقدر جذابیت‌های رنگارنگ دارد
که تا آخر عمر هم بدوی
چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری!
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستی ‌ات را بکش
بایست و زندگی کن....