دوست داشتن كه فقط به گفتن نيست
هنر مى خواهد
ماندن مى خواهد
هر كسى هنر ماندن ندارد