آب سید اشرب دنیا و آخرت هست و بهترین آبها آن است که از چشمه کوه ها به پایین بیاید و از میان سنگلاخها حرکت کند و آفتاب به آن بتابد emoji