قصه اینجاست
که شب بودو
هوا ریخت بهم
من چنان درد کشیدم
که خدا ریخت بهمemoji