پیشاپیش فصل رنگها مبارک🍂🍁

🍁پاییز
🍂تلنگر خوبی برای
🍁برگ های سبز است
🍂او می آید
🍁تا به آنها بفهماند
🍂در پس هر سبزی
🍁و طراوتی
🍂زردی و خزانی هم هست

بهار دلتان همیشه بی خزان 🍁‌ ‍‌‌


••••••••❥💞❥••••••••