🌻🍃چه زیبا گفت سهراب
باید امروز حواسم باشد
که اگر قاصدکی را دیدم
آرزوهایم را بدهم
تا برساند به خدا😍

🌹🍃آرزو می كنم
امروز
لبخندی به بلندی آسمان
رو لب‌هاتون نقش ببندد😘