موجودی که ارزشمندی یا بی‌ ارزش بودن آن
وابسته به نظر دیگران باشد
چه موجود اسفباری است
📚 در باب حکمت زندگی