اختلاف زن وشوهری تو این موقعیت بیکاری گرانی خداوند برای هرکه مسول بدی خوش نخواهد