نمیدونم دیشب یه پستمو حس کردم ارسال کردم ولی نیست آیا اینجا پست حذف میشه در اعلانات اعلام نمیشه؟ emoji