چه کرده ای تو با دلم...
که نازِ تو... نـــیازِ مــاست!


.