🌻🍃امروز
دریچه نگاهت را بگشا
آفتاب، تا افق روشنایی بالا آمده است
آن را میهمان آسمان دلت کن🌞

غصّه های دیروز
را در چاه شب دفن کن

🌹🍃 امروز
مثل خورشید، دوباره از نو آغاز کن.
و با یاد پروردگار به زندگی ات برکت ببخش😘