گاهی یک لیوان چای، چند صفحه کتاب، و یک پنجره‌ی نیمه باز، برای خوشبختی آدم، کفایت می‌کند. همین که قدم زدن، چاره‌ی دردهایت باشد، و دلخوشی‌های کوچک، دلیل لبخندهایت، یعنی تو خوشبختی …