نکند میل دل من به تماشای چمن
که تماشای دل آن جاست که دلدار آن جاست