"من از آن روز که در بند توام" فهمیدم
.
زندگی درد قشنگیست که جریان دارد ...
.