‌وقتى آمد ، آمد...
وقتى بود ، بود...
وقتى رفت ، بود...