خسـته
از شهر نـقابم خسـته از شـهرِ ریا
می روم
بلڪه ڪمی سالم بمـاند بـاورم
.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌