سیده باران ژاغری پدرسید. مادرسیده سادات ازهردوطرف جد بزرگوارش ضامن اوست.