نوه پسری بنام سید رادان ساداتی بدنیا ایمان وامید خوش آمد.