نگفته ایم و ندانی...
که چیست در دل ما
کفایت است بدانی که دل بی تو آشوب است.