همه ی داستان از اون شبی شُروع شد که
بجای خواب ، تا صبح به تــو فکر کردم...