نه بمب نه کارد نه گارد نه مرگ
شهر همیشه‌ها
شهر لطافت ِ تیغه...