وقتی دولت میگه همه چیز تحت کنترله نگران نباشید emoji