زندگی محل مناقشه نیست زندگی میدان مهرورزی و دوست داشتن است.