زن و مرد با تفاوت های ذاتی و خدادادی مکمل یکدیگرند و هریک بدون دیگری ناقص است.