کرونا عجز بشریت را ثابت کرد کرونا به ما آموخت که با هم بودن و اجتماع کردن و عشق ورزیدن چه نعمت بزرگی است.