در درون انسان بت های زیادی وجود دارد که تا شکسته نشود شکستن بت های برون سودی ندارد.