بمان که عشق
به حالِ من و تو غبطه خورَد،
بمان که یارِ توام
عشق کن که یارِ منى
.