کسی که بخواهد کاری را انجام دهد
راهش را پیدا می کند
و كسي كه نخواهد
بهانه اش را...!🍃🍃


.عکس.و.متن
@donyayeaxmatn 🌍