🌻🍃خداوند قادرترین کارگردانیست
که با رسیدن هر روز دم میگَوید
نـــور
صـــدا
حـــرکـــت
و زیباترین فیلم هستي را کلید می زند👌

🌹🍃امروز
سعى كنيد
بهترین ‌نقش زندگى تان را بازى كنيد😍