پاییز در راه است🍂

صدای قدمهایش را میشنوی؟
اندکی از مهر پیداست،
حتی در این دوران بی مهری
باز هم پاییـز زیباست!

مهـرتون افزون
آخـــرین روزهای
تابستانی تون، خجستہ 🌼🍂


.عکس.و.متن
@deaxmatn 🌍