همِه گُفتند كِه خِير است فَراموشَش كن
مَـــن از اين خِير خُدا مى گُذَرم بَرگَردى