شب شد به زمان خنده‌ی بیگاه زدم
چشمک به زمین
در بغل ماه زدم
از پنجره‌ها تا تو نگاهم کردی
خود را الکی
باز به آن راه زدم