این گوشی چیه که مبلغ 450/000تومان شده واقعا گرانی بیداد میکنه مسولین بفکر باشنض