روزپنجشنبه یادی ازعزیزانی که دستشان ازدنیا کوتاه فاتحه