آقا داریوش شبخوش تصویرت دیدم منظورم ازتو گالری چطوربفرستم چون گزینه پارس کلاب تو گالری مشخص نیست ولی لنزور واضح بود مشکل اینجاستراهنمایی کن