بعد از زدن بعلاوه این صفحه میاد و روی این گزینه مستطیل شکل تاچ کنید تا وارد مرحله انتخاب تصویر بشوید