عکس مورد نظر را که برای مثال همون عکس چلوکباب کوبیده ظهر هست را انتخاب میکنیم emoji