💕مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید

یا به آهستگی پیشرفت می کنید !

شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید

که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند...