به طور كلی صلاح در اين است كه آدمی شعور خويش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن!
زيرا سكوت از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی!!!