زندگی را زیباتر ڪن ...

گاهی با
ندیدن، نشنیدن و نگفتن ...

زندگی فقط مال ما نیست
به همه تعلق دارد ...
پس زندگی را
برای همه زیباتر ڪنیم...

گاهی فقط باید
لبخند بزنی و رد شوی
بگذار فڪر ڪنند نفهمیدی ..