زندگیتونو با امید ادامه بدید
هر چقدر امیدوارتر باشی
نعمت بیشتری دریافت خواهی کرد...