محو تماشای تو، مست غزل بودم من
مِی ریزد از چشم تو عجب شراب نابیست