خانه ام ابریست
اما در خیال روزهای روشنم

👤نیما یوشیج