در راهِ طلب تا قدمی هست بپویم
یا سَر برود، یا کشَمَش تنگ در آغوش