عمر به هجر آن مه نامهربان گذشت
دل پایبند اوست مگر میتوان گذشت
در آرزوی رخصت پرواز و کوی باغ
ماندیم و بس بهار رسید و خزان گذشت

👤 شهریار