ما هم یه زمانی فکر می کردیم
اگه به چیزایی که میخواییم نرسیم
میمیریم !!
ولی نه رسیدیم
و نه مُردیم


‌ ‍‌‌

••••••••❥💞❥••••••••